BimmerFest BMW Forum banner
1 - 9 of 9 Posts

· Registered
Joined
·
4,212 Posts
My woordeskat het gekrimp deur ongebruik

BeemerCVH said:
Dankie dynosor, ek hou daarvan dat jy nog jou moedertaal gebruik :thumbup:
Ek is amper 10 jaar in the VSA en kry geen oefening met my taalgebruik. Snaaks genoeg is dit vir my nog steeds maklik om Afrikaans te lees en skryf, maar ek sukkel 'n bietjie om dit the praat.

Bly om te sien 'n mede Suid Afrikaaner kan 'n BMW bekostig.

Mooi bly
 

· Registered
Joined
·
405 Posts
Dynosor

Uhm, waar is jy in cali ? :)
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top